ផ្អកសាច់ជ្រូក

គ្រឿងផ្សំ
សាច់ជ្រូក៣ជាន់ យកទាំងស្បែក អំបិល អង្កលីង រំដេង
វិធីធ្វើ
សាច់ជ្រូកហាន់ជាដុំ ប្រលាក់អំបិល រួចច្របាច់អោយសព្វទុក្នុងកែវ ១អាទិត្យ។
យកសាច់ជ្រូកផ្អាប់ទុកមកប្រលាក់ជាមួយរំដេងបុករួច និង អង្កលីងបុករួច យកដាក់ក្នុងកែវ ទុក១​ទៅ២អាទិត្យ បរិភោគបាន៕

សូមទោសនូវរូបភាពខុស
pa-ork-chean-khmer-food1

Advertisements

Posted on December 6, 2013, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: