វិធីស្រុះងាវអោយស្រួលបក

គ្រាន់តែចាក់ទឹកខ្មិះបន្តិចចូលទឹកដាំពុះ រួចដាក់ងាវស្រុះជាការស្រេច។ នោះលោកនាក់និងមិនពិបាកបកសំបកងាវឡើយ។

ងាវ

ងាវ

Advertisements

Posted on June 30, 2011, in ជំនួយម្ហូបឆ្ងាញ់. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: