គួង

គ្រឿងផ្សំ
១ នំបញ្ចុកខ្មែរ
២ ស្លឹកគួចាយ
៣ ត្រសក់
៤ ជីគ្រប់មុខ
៥ សាលាដ៍
៦ សំបកគួង
៧ សាច់ជ្រូក៣ជាន់ និង កម្ពឹស
វិធីធ្វើ
១ សាច់ជ្រូកហាន់ជាបន្ទះស្តើងៗ កម្ពឹសស្ងោរអោយឆ្អិន
២ ស្លឹកគួចាយហាន់ប្រវែងមួយចង្អាមដៃ
៣ ត្រសក់ចិតជាចង្វារមួល
៤ យកសំបកគួងលាបទឹកពីលើតិចៗ រួចដាក់សាលាដ៍​ ជីគ្រប់មុខ ស្លឹកគួចាយ ត្រសក់ នំបញ្ចុង និងរៀបសាច់ជ្រូកបីជាន់ កម្ពឹស រួចមូល ជាការស្រេច។
នំគួងនេះបិរភោគជាមួយទឹកជ្រក់។
រួបភាពដក់ស្រង់

គួង

គួង

Advertisements

Posted on June 13, 2011, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: