ទឹក

ទឹកគឺជាសារធាតុយ៉ាងសំខាន់សំរាប់រាងកាយ៕​ មនុស្សរស់នៅលើភពផែនដី​ពុំអាចអត់ទឹកបានទេ ម្យ៉ាតទៀតទឹកក៏អាចព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗនូវក្នុងរាងកាយពួកយើងផងដែរ​។ សព្វថ្ងៃមនុស្សភាគច្រើន និយមផឹកភេសជ្ចះ ដូចជា ទឹកក្រូច កាហ្វេ ស្រាបៀរ…ល… ដើម្បីជំនួសទឹក។  ស្រលាញ់សុខភាពងាកមកបរិភោគទឹកស្អាត ទាំងអស់គ្នា។

ទឹកស្អាត

ទឹកស្អាត

Advertisements

Posted on April 8, 2011, in ជំនួយសុខភាព. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: