វិធីបំបាត់ជាតិឆ្អាបពីត្រី

យកអំបិលប៉ាតលើខ្លួនត្រីបន្តិចរឺប្រើទឹកក្រូចឆ្មា រឺក៏ត្រាំត្រីក្នុងទឹកខ្មេះមួយភ្លែត ធ្វើដូច្នេះជាតិឆ្អាបរបស់ត្រីក៏លែងមានទៀត។
ដកស្រង់ចេញពីឆ្ងាញ់លេខ១

ត្រី

ត្រី

Advertisements

Posted on April 5, 2011, in ជំនួយម្ហូបឆ្ងាញ់. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: