វិធីចៀនត្រីមិនឪជាប់ខ្ទះ

ថ្ងៃនេះយើងមានវិធីចៀនត្រីមិនឪជាប់ខ្ទះមកជម្រាបជូនលោកនាក់ពីព្រោះបញ្ហានេះតែងតែកើត មានចំពោះស្រីមេផ្ទះគ្រប់រូប។ ដូច្នេះការចៀនត្រីមិនឪជាប់ជារឿងងាយបំផុតដោយគ្រាប់តែនៅពេលចង់ចៀនត្រីម្តងៗនាក់ ត្រូវដាក់ខ្លាញចូលខ្ទះ ឪក្តៅល្មម រួចយកខ្ញីស្រស់ចិតជាចំណិតស្តើងៗដាក់ចូលខ្ទះប្រមាណ៤ ឬ៥ចំណិត នៅពេលខ្ញីក្រៀមត្រូវដួសចោល បន្ទាប់មកយកត្រីដាក់ចៀន បានហើយធានាថាត្រីលែងជាប់ខ្ទះ ហើយ។

ខ្ទះ

ខ្ទះ

Advertisements

Posted on March 16, 2011, in ជំនួយម្ហូបឆ្ងាញ់. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: